Thiết kế sáng tạo trong kiến trúc

Thiết kế sáng tạo trong kiến trúc
Thiết kế sáng tạo (generative design) là quá trình sử dụng các thuật toán để giúp khám phá các biến thể của một thiết kế, sử dụng các tham số và mục tiêu, nhanh chóng khám phá hàng ngàn biến thể thiết kế để tìm ra giải pháp tốt nhất.
Thiết kế sáng tạo cho phép tích hợp quy trình làm việc hiệu quả hơn giữa nhà thiết kế/kỹ sư và máy tính. Trong thực tế, cả hai đều được xem là đồng sáng tạo của thiết kế cuối cùng.